ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» ЗА 2016 РІК

І. Загальні відомості про Товариство

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), (ідентифікаційний код 40714341).

Скорочене найменування: ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ».
Місцезнаходження Товариства: 04208, місто Київ, проспект Василя Порика, 8А.
Товариство не має відокремлених підрозділів.
Основні види діяльності Товариства за КВЕД: 64.92 Інші види кредитування.
Середньооблікова кількість працівників: станом на 31 грудня 2016 року складала 3 особи.

ІІ. Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства. Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх факторів, так і від заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни. Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва Товариства на те, який вплив надають умови ведення бізнесу в Україна на діяльність і фінансовий стан Товариства.

ІІІ. Основи представлення фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Для складання фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні станом на 31.12.2016 р.

Фінансова звітність включає:

 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).
 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).
 4. Звіт про власний капітал.
 5. Примітки до фінансової звітності за 2016 рік, стислий виклад облікових політик та інша пояснювальна інформація.
 • Припинення (ліквідації) окремих видів діяльності не відбувалось.
 • Обмеження щодо володіння активами не відбувалось.
 • Участі у спільних підприємствах не відбувалось.

IV. Основні принципи облікової політики

Основні принципи облікової політики Товариства на 2016 рік затверджені наказом «Про облікову політику» № 1 — оп від 02.09.2016 року. У примітках до річної фінансової звітності Товариством застосовані правила бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Форми звітності і примітки базуються на даних бухгалтерського обліку, який здійснювався згідно з обліковою політикою Товариства. Бухгалтерський облік Товариство веде в національній валюті — гривні. Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність — тисячі гривень. У межах чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності, наказу про облікову політику Товариство визначає:

 • основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і формування статей звітності;
 • єдині методи оцінки активів, зобов’язань та інших статей балансу Товариства;
 • порядок нарахування доходів і витрат Товариства;
 • критерії визнання активів безнадійними до отримання;
 • порядок створення та використання спеціальних резервів;
 • вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій.

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов’язання Товариства оприбутковуються та обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення. Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні (визнанні) активів для оприбуткування їх вартості за балансом, Товариство використовує різні методи приведення вартості активів у відповідність до їх реального стану: нарахування доходів і витрат з дотриманням їх відповідності, формування резервів, амортизація необоротних активів тощо.

V. Облікові судження

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Товариство використовує оцінки та робить припущення, які здійснюють вплив на показники, які відображені в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та базуються на інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій.

Основні джерела невизначеності оцінок.

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року.

Строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
Відстрочені податкові активи
Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Товариства на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів та нематеріальних активів. Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

VІ. Нові положення бухгалтерського обліку.

Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації що будуть обов’язковими для застосування у річних періодах які починаються з 1 січня 2015 року або після цієї дати. Товариство застосовує ці стандарти  до початку їх обов’язкового застосування. МСФЗ 9 “Фінансові інструменти: класифікація та оцінка” (вступає в силу для річних періодів які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).

Основні особливості нового стандарту

Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю фінансові активи які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю зміни якої відносяться на інший сукупний дохід та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю зміни якої відносяться на фінансовий результат.

Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації що використовується для управління фінансовими активами і результатів аналізу того факту чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. Якщо борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків він може обліковуватись за амортизованою вартістю якщо він також відповідає критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти які відповідають критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів і утримуються в портфелі який організація утримує як для отримання грошових потоків від активів так і для продажу можуть відноситись у категорію за справедливою вартістю зміни якої відносяться на інший сукупний дохід.

Фінансові активи що не містять грошових потоків які є виключно виплатами основної суми боргу та процентів слід оцінювати за справедливою вартістю зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад похідні фінансові інструменти). Вбудовані похідні фінансові інструменти більше не відокремлюються від фінансових активів а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході за умови що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо інструмент капіталу утримується для торгівлі зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутку чи збитку.

Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому що суб’єкт господарювання буде зобов’язаний показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному ризику фінансових зобов’язань віднесених до категорії за справедливою вартістю зміни якої відносяться на інший сукупний дохід.

МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід в межах якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового визнання. На практиці нові правила означають що організації будуть зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому визнанні фінансових активів які не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного ризику знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового активу а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель передбачає спрощені методи для дебіторської заборгованості за орендою та дебіторської заборгованості за основною діяльністю.

Очікується що наступні інші нові положення бухгалтерського обліку не матимуть суттєвого впливу на підприємство  після їх запровадження. Роз’яснення прийнятних методів розрахунку зносу та амортизації – Зміни МСБО 16 та МСБО 38 (вступають в силу для періодів які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати). Щорічні удосконалення МСФЗ 2014 року (вступають в силу для річних періодів які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).

VII. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображені у звітах за первісною вартістю, яка складалась з фактичних витрат на придбання і приведення їх до стану, при якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх економічних можливостей.

Амортизація розраховується прямолінійним методом на визначений Товариством термін корисного використання. Термін корисного використання для нематеріальних активів визначається по кожному об’єкту окремо. Правила нарахування та річні норми амортизації визначені обліковою політикою Товариства. Терміни корисного використання визначені в залежності від виду нематеріального активу. При визначенні такого терміну враховується можливий строк корисного використання, передбачуваний моральний знос, правові обмеження щодо строків використання та інші фактори. Протягом 2016 року перегляду строків корисного використання нематеріальних активів не відбувалося. Переоцінку первісної вартості та перегляд строків корисного використання нематеріальних активів на протязі звітного року Товариство не здійснювало.

Інформація про нематеріальні активи Товариства: тис. грн.

Показник Сума, тис. грн.
1 Залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість 0
2 накопичена амортизація 0
3 Надійшло за рік 14
4 Нараховано амортизації за рік 2
5 Інші зміни за рік
6 Залишок на кінець року; первісна (переоцінена) вартість 14
7 накопичена амортизація 2
VIII. Основні засоби

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за їх первісною вартістю. Первісна вартість об’єкта основних засобів і нематеріальних активів, створених Товариством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану.

Після первісного визнання об’єкта основних засобів його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі та незавершених капітальних інвестицій). За кожним об’єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується.

Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2016 року, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Амортизація не нараховується, якщо балансова вартість необоротних активів дорівнює їх ліквідаційної вартості.

Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється Товариством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс). Правила нарахування амортизації та річні норми визначенні обліковою політикою підприємства. На протязі 2016 року метод амортизації не змінювався.

Перегляд норм та терміну корисного використання Товариство здійснює в разі проведення витрат по модернізації, реконструкції та поліпшенню основних засобів, яке призводить до вдосконалення активу, збільшення строку його корисного використання, покращення його первісних властивостей, тобто збільшують майбутню економічну вигоду від його використання. Виграти по модернізації, реконструкції та поліпшенню основних засобів включаються до їх балансової вартості в момент фактичного їх здійснення.

Основних засоби та інші необоротні матеріальні активи класифікуються наступним чином:

 1. Будинки та споруди;
 2. Машин та обладнання;
 3. Транспортні засоби;
 4. Інструменти, прилади, інвентар, меблі;
 5. Інші;

Вартість ремонту (капітального, поточного), якщо його здійснення направлено на повернення активу його первинних властивостей та не призводить до їх поліпшення, визнаються витратами того періоду коли вони були понесені. Переоцінку первісної вартості та перегляд термінів корисного використання основних засобів на протязі 2016 року Товариство не здійснювало.

Інформація про основні засоби Товариства (тис.грн.)

Показник Машини та обладнання Всього
1 Залишок на початок року, первісна вартість 0 0
Знос 0 0
2 Надійшло за рік 61 61
3 Вибуло за рік, первісна вартість 0 0
Знос 0 0
4 Нараховано  амортизаціі за рік 10 10
5 Залишок на кінець року: первісна вартість 61 61
знос 10 10

ІХ. Запаси

Облік запасів здійснюється на підставі облікової політики із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності. Запасами визнаються активи Товариства, які утримуються для однієї з наступних цілей:

 • для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг, а також для забезпечення функціонування адміністрації Товариства (сировина, матеріали, паливо, комплектуючі та ін.);
 • для завершення процесу виробництва з наступним продажем продукту виробництва (незавершене виробництво, напівфабрикати);
 • для подальшого продажу в звичайних умовах господарської діяльності (продукція та товари).

У товаристві застосовується періодична систему обліку запасів, при якій оцінка запасів з метою вибуття відображається в обліку одноразово при формуванні фінансової звітності. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення і однакові умови використовування, застосовується тільки один метод оцінки запасів при їх вибутті. Відповідно до цього оцінку всіх запасів при їх вибутті, здійснюють за методом ідентифікованої вартості. Запаси повинні оцінюватися за найменшим із двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Інформація про запаси (тис.грн.)

Показник 2016 рік
1 Сировина і матеріали
2 Малоцінні та швидкозношувані предмети
3 Товари
4 Разом

Х. Дебіторська заборгованість

Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів або продукції, надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. На підставі аналізу дебіторської заборгованості, пов’язаної із реалізацією послуг, здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів відображається в звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її не повернення боржником або по якій закінчився строк позивної давності. Списання сумнівної дебіторської заборгованості проводиться за рахунок сформованого страхового резерву сумнівних боргів (у випадках дебіторської заборгованості по якій резерв не формується — на рахунок прибутків і збитків). Страховий резерв протягом 2016 року Товариством не нараховувався.

Інформація про дебіторську заборгованість (тис.грн.)

Показник 2016 рік
1 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 5
2 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 0
3 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 0
4 Інша поточна дебіторська заборгованість у тому числі: за наданими фінансовими кредитами 0
Разом 5

ХІ. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3 місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)

Показник 2016 рік
1 Рахунки у банку 1969
3 Готівка 0
Разом 1969

ХІІ. Власний капітал

Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на основі МСФЗ. Складений капітал Товариства сформований згідно вимог чинного законодавства України. У відповідності до Засновницького договору Товариства, станом на 31.12.2016 року складений капітал становить 2 000 000 грн. (Два мільони гривень 00 коп.), що відповідає вимогам законодавства.

Інформація про власний капітал (тис.грн.)

Показник 2016 рік
1 Зареєстрований капітал 2000
2 Додатковий капітал 33
2 Резервний капітал 0
3 Нерозподілений прибуток 1
4 Неоплачений капітал 0
Разом 2034

ХІІI. Зобов’язання та резерви (забезпечення)

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Поточні забезпечення використовують лише для тих видатків, для яких це забезпечення було створено з самого початку. Протягом 2016 року Товариство не формувало резерв на оплату відпусток. Нарахування та сплата заробітної плати, податків і зборів проводилась у відповідності до діючого податкового законодавства.

Інформація про зобов’язання (тис.грн.)

Показник 2016 рік
1 Інші довгострокові зобов’язання
2 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3
3 Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 0
4 Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 0
5 Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці 0
6 Поточні забезпечення 0
7 Інші поточні зобов’язання: 0
Разом 3

ХІV. Доходи і витрати

Доходи і витрати визнаються підприємством за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) за таких умов:

 • визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями підприємства;
 • фінансовий результат операції, пов’язаної з продажем (купівлею) товарів, наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно із вимогами чинного законодавства України. Кожний вид доходу та витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

Базовими принципами для обліку доходів і витрат підприємство використовує принципи нарахування та відповідності доходів та витрат та принцип обачності. Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції підприємства. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. Доходи та витрати, які включено в «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» визначались і враховувались в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

Інформація про доходи та витрати (тис.грн.)

Показник 2016 рік
Доходи
1 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 4
2 Інші операційні доходи, в т.ч.: надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3 Інші фінансові доходи, в т.ч.;
отримані відсотки
4 Інші доходи
Витрати
1 Собівартість реалізованої продукції
2 Адміністративні витрати 126
3 Витрати на збут
4 Інші операційні витрати, в т.ч.: витрати за розрахунками з бюджетом за позичальників, кредити якими не були погашені 27
5 Фінансові витрати
6 Інші витрати
7 Накопичені курсові різниці 150

Операційні витрати за елементами представлені наступним чином: (тис.грн.)

Показник 2016 рік
1 Матеріальні затрати 2
2 Витрати на оплату праці 25
3 Відрахування на соціальні заходи 6
4 Амортизація 12
5 Інші операційні витрати, у тому числі:
витрати на оренду
витрати на охорону
витрати на послуги зв’язку
витрати на інформаційно-консультаційні послуги
інші операційні витрати

8
8
2
7
56
Разом 126

ХV. Облік податків на прибуток

Облік податків на прибуток ведеться у відповідності МСФЗ №12. Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. На кінець звітного року Товариство не має тимчасові податкові різниці, зумовлені різницею нарахування між податковим обліком та обліком по МСФЗ.

ХVI. Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про рух грошових коштів розподіляє грошові надходження і виплати за трьома напрямами: операційна діяльність, інвестиційна діяльність та фінансова. Основний обсяг грошових потоків на Товаристві припадає на операційну діяльність.

В статті Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариство відображає грошові надходження від отримних відсотків, реалізації закладеного майна згідно договорів, термін дії зобов’язань за якими минув.

В статті Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) зазначено погашення штрафних санкцій по фінансово-кредитному договору, здійснені грошовими коштами.

В статті Надходження фінансових установ від повернення позик Товариство відображає повернення клієнтами раніше наданих позик, здійснені грошовими коштами.

В статті Інші надходження Товариство показує інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або не включенні до попередніх статей Звіту про рух грошових коштів, у результаті операційної діяльності.

В статті Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) Товариство відображає сплачені грошові кошти постачальникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та надані послуги.

В статті Витрачання на оплату праці Товариство зазначає фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників.

В статті Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів фактично сплачений Єдиний соціальний внесок та фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов’язкових платежів.

В статті Витрачання на оплату авансів Товариство відображає суми попередньої оплати й авансових платежів постачальникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані).

В статті Витрачання фінансових установ на надання позик Товариство відображає суми позик наданих клієнтам.

В статті Інші витрачання Товариство наводить суму використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або яка не включена до попередніх статей Звіту про рух грошових коштів, зокрема видача коштів під звіт.

Рух коштів у результаті операційної діяльності (тис.грн.)

Показник 2016 рік
1 Надходження від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0
2 Надходження від повернення авансів 0
2 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 0
3 Надходження фінансових установ від повернення позик 93
4 Інші надходження 4
5 Витрачання на оплату: товарів (робіт, послуг) 72
6 Праці 20
7 Відрахувань на соціальні заходи 6
8 Зобов’язань з податків і зборів 5
12 Витрачання на оплату авансів 85
13 Витрачання фінансових установ на надання позик 93
14 Інші витрачання 3

ХVIІ. Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про власний капітал

У Звіті про власний капітал Товариство відображає рух власного капіталу у розрізі складових капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.

В рядку 4095 за кожною графою відображається залишок власного капіталу Товариства на початок року.

В рядку 4100 по графі 7 відображається сума збитку Товариства.

В рядку 4240 по графі 3 відображається сума зареєстрованого статутного капіталу Товариства.

В рядку 4290 по графі 5 відображається сума додаткового капіталу Товариства та по графі 8 відображається сума погашення заборгованості по сплаті засновниками частки у статутному капіталі Товариства.

В рядку 4295 за кожною графою наводиться підсумок змін у складі власного капіталу Товариства за звітній період, що визначається як сума всіх змін.

В рядку 4300 за кожною графою відображаються статті власного капіталу Товариства на кінець звітного року.

Інформація, що підтверджує статті, поданні у звіті про власний капітал: тис.грн.

Показник Зареєстрований (пайовий капітал) Додатковий капітал Чистий прибуток (збиток) за звітній період Неоплачений капітал Залишок на кінець року
1 Залишок на початок року 0 0 0 0 0
2 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 0 0 (-149) 0 (-149)
3 Накопичені курсові різниці 0 0 150 0 150
Внески учасників до капіталу 2000 0 2000
5 Інші зміни в капіталі 0 33 0 33
6 Разом зміни у капіталі 2000 33 1 0 2034
Всього 2000 33 1 0 2034

XVIIІ. Цілі та політика управління капіталом

 • забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;
 • забезпечення достатньої віддачі учасникам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.

Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх зобов’язань. Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу та зобов’язань.

ХІX. Умовні зобов’язання та умовні активи

Під умовними зобов’язаннями Товариство розуміє можливе зобов’язання (якого ще фактично немає), яке залежить від минулих подій та від того, чи відбудеться або не відбудеться ще подія (події) в майбутньому та яка не залежить від Товариства.

Під умовними активами Товариство розуміє можливий актив (якого ще фактично немає), який залежить від минулих подій та від того, чи відбудеться або не відбудеться ще подія (події) в майбутньому та яка не залежить від Товариства.

Станом на 31.12.2016 року Товариство не ідентифікує умовних зобов’язань та умовних активів у розумінні МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»

ХХ. Договірні зобов’язання

Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані основні засоби, товарно-матеріальні цінності та отримані послуги. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало зобов’язань, які б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.

ХХI. Пов’язані сторони

У визначенні кола пов’язаних сторін Товариство регулюється ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». У фінансовій звітності на вимогу МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони». Операції Товариства з пов’язаними сторонами відсутні.

ХХIІ. Політика управління ризиками

Управління ризиками відіграє важливу роль у діяльності Товариства. Основні ризики, властиві операціям Товариства, включають кредитні ризики, ризик ліквідності. Політики по управлінню ризиками націлені на виявлення, аналіз та управління ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення відповідних лімітів та контролів, в подальшому моніторинг рівнів ризику та дотримання лімітів.

Товариство управляє наступними ризиками:

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з дебіторською заборгованістю позичальників. Товариство структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального б     юджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань. З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює моніторинг очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами та банківських операцій, що є частиною процесу управління активами/зобов’язаннями.

Товариство проводить аналіз джерел фінансування за попередні періоди та приймає відповідні рішення щодо управління активами та пасивами.

ХХІIІ. Події після звітної дати

Під подіями після дати балансу Товариство розуміє всі події до дати затвердження фінансової звітності до випуску, навіть якщо ці події відбуваються після оприлюднення фінансового результату чи іншої вибіркової фінансової інформації. Керуючись положеннями МСБО 10 «Події після звітного періоду» під затвердженням фінансової звітності Товариство розуміє дату затвердження річної фінансової звітності загальними зборами учасників (засновників) Товариства. Товариство розділяє події після дати балансу на такі, що вимагають коригування після звітного періоду, та такі, що не вимагають коригування після звітного періоду. Дата затвердження  фінансової звітності до випуску та інформація про події після дати балансу наведені у розділі  ХХІV «Затвердження фінансової звітності.

ХХІV. Затвердження фінансової звітності

Датою затвердження фінансової звітності Товариство визначає 26.02.2017 року. Це дата розгляду та затвердження фінансової звітності загальними зборами учасників (засновників)  Товариства до подання регулятору та публікації, що в розумінні МСБО 10 «Події після звітного періоду» є датою затвердження до випуску. З 01.01.2016 по 26.02.2016 Товариство не ідентифікувало подій, які б вимагали коригування після звітного періоду та які не вимагають коригування після звітного періоду в розумінні МСБО 10 «Події після звітного періоду».

Директор Д.А. Панчук

Головний бухгалтер І.Е.Балабаєва