КОДИ Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01 за ЄДРПОУ 40714341 Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2017 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 318
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських Винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 1762 93
Інші надходження 3095 1363 4
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (34) (72)
Праці 3105 (130) (20)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (36) (6)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (37) (5)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (37) (5)
Витрачання на оплату авансів 3135 (67) (85)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (-) (-)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 (-) (-)
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (2436) (93)
Інші витрачання 3190 (1382) (3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -678 -187
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: відсотків 3215 4
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу 3300 2031
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2031
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -674 1844
Залишок коштів на початок року 3405 1969
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 125
Залишок коштів на кінець року 3415 1295 1969
  Керiвник                                                                               Поштар Тетяна Петрівна     Головний бухгалтер                                                               Яценко Вікторія Володимирівна