Дата (рiк, мiсяць, число) 2017. 01. 01

«Ломбард Кредіком ТОВ «Аутодок» і компанія

Територiя: Україна, місто Київ, Подільський район Вид економічної діяльності: інші види кредитування Середня кількість працівників: 13 Вид економічної діяльності: інші види кредитування Організаційно-правова форма господарювання: повне товариство Aдреса, телефон: 04208, КИЇВ, проспект ВАСИЛЯ ПОРИКА, 8А Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено: за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016р.

AКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кiнець звiтного  перiоду
1 2 3 4
І. Необоротні активиНематеріальні активи 1000 12
первісна вартість 1001 14
накопичена амортизація 1002 2
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 51
первісна вартість 1011 61
знос 1012 10
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 63
ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 5
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 969
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 1 969
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181
резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
Форма №1 Код за ДКУД
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом ІІ 1195 1 974
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 2 037
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кiнець звiтного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 33
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1
Неоплачений капітал 1425 (-) (-)
Вилучений капітал 1430 (-) (-)
Інші резерви 1435
Усього за розділом І 1495 2 034
ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531
резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом ІІ 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 3
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом ІІІ 1695 3
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 2 037