Дата 2017.01.01

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 40714341)

Отчет о движении денежных средств прямым методом

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 93
Інші надходження 3095 4
Витрати на оплату: товарів (робіт, послуг) 3100 (72) (-)
Праці 3105 (20) (-)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (6) (-)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (5) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (5) (-)
Витрачання на оплату авансів 3135 (85) (-)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (-) (-)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (-) (-)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 (-) (-)
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (93) (-)
Інші витрачання 3190 (3) (-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -187
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (-) (-)
необоротних активів 3260 (-) (-)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Витрачання на надання позик 3275 (-) (-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 (-) (-)
Інші платежі 3290 (-) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: власного капіталу 3300 2 031
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на: викуп власних акцій 3345 (-) (-)
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (-) (-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (-) (-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 (-) (-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 (-) (-)
Інші платежі 3390 (-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2 031
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 844
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 125
Залишок коштів на кінець року 3415 1 969

Керiвник Панчук Дмитро Анатолійович

Головний бухгалтер Балабаєва Інга Едуардівна