S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)335Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2018 р.

 

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N2 Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

538

318

Чисті зароблені страхові премії

2010

премії підписані, валова сума

2011

премії, передані у перестрахування

2012

зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий:

прибуток

2090

538

318

збиток

2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Iншi операцiйнi доходи

2120

1 371

у тому числі:

дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

Адміністративні витрати

2130

(570)

(342)

Витрати на збут

2150

(-)

(-)

Інші операційні витрати

2180

(-)

(1384)

у тому числі:

витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

збиток

2195

(32)

(37)

Доход від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

58

4

Інші доходи

2240

у тому числі:

дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(-)

(-)

Втрати від участі в капіталі

2255

(-)

(-)

Інші витрати

2270

(-)

(-)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

26

збиток

2295

(-)

(33)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(5)

(-)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

21

збиток

2355

(-)

(33)

 

ІІ СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

150

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

150

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

150

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

21

117

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1

Витрати на оплату праці

2505

208

161

Відрахування на соціальні заходи

2510

42

35

Амортизація

2515

25

44

Інші операційні витрати

2520

294

1 485

Разом

2550

569

1 726

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Керiвник Поштар Тетяна Петрівна

Головний бухгалтер Яценко Вікторія Володимирівна