Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2018 р.

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

538

318

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

1

1

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

1 331

1 762

Інші надходження

3095

1 363

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

3100

(30)

(34)

Праці

3105

(155)

(130)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(42)

(36)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(39)

(37)

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

(-)

(-)

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

(-)

(-)

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

(38)

(37)

Витрачання на оплату авансів

3135

(138)

(67)

трачання на оплату повернення авансів

3140

(-)

(-)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(-)

(-)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

(-)

(-)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(2 179)

(2 436)

Інші витрачання

3190

(88)

(1 382)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-801

-678

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих: відсотків

3215

58

4

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій

3255

(-)

(-)

необоротних активів

3260

(-)

(-)

Виплати за деривативами

3270

(-)

(-)

Витрачання на надання позик

3275

(-)

(-)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(-)

(-)

Інші платежі

3290

(-)

(-)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

58

4

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на: Викуп власних акцій

3345

(-)

(-)

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

(-)

(-)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(-)

(-)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(-)

(-)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

(-)

(-)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

(-)

(-)

Інші платежі

3390

(-)

(-)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-743

-674

Залишок коштів на початок року

3405

1 295

1 969

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

552

1 295

Керiвник

Поштар Тетяна Петрівна

Головний бухгалтер

Яценко Вікторія Володимирівна