Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

A К Т И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кiнець звiтного перiоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

6

2

первісна вартість

1001

16

16

накопичена амортизація

1002

10

14

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби

1010

21

первісна вартість

1011

67

67

знос

1012

46

67

Інвестиційна нерухомість

1015

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Довгострокові біологічні активи

1020

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом І

1095

27

2

ІІ. Оборотні активи

Запаси

1100

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

5

8

з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

674

1 481

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

1 295

552

Готівка

1166

1 295

552

Рахунки в банках

1167

Витрати майбутніх періодів

1170

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом ІІ

1195

1 974

2 041

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

2 001

2 043

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кiнець звiтного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2 000

2 000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

33

33

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(32)

(11)

Неоплачений капітал

1425

( — )

( — )

Вилучений капітал

1430

( — )

( — )

Інші резерви

1435

Усього за розділом І

1495

2 001

2 022

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви

1530

у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань

1531

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом ІІ

1595

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

розрахунками з бюджетом

1620

5

у тому числі з податку на прибуток

1621

5

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

1630

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

16

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

Усього за розділом ІІІ

1695

21

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

2 001

2 043

Керiвник Поштар Тетяна Петрівна

Головний бухгалтер Яценко Вікторія Володимирівна