Звіт про власний капітал за Рік 2018 р.

Стаття

Код ряд- ка

Зареє- строва- ний (пайовий) капітал

Капітал у дооцін- ках

Додат- ковий капітал

Резер- вний капітал

Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)

Нео- пла- чений капітал

Вилу- чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2 000

33

(32)

2 001

Коригування: Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований зали- шок на початок року

4095

2 000

33

(32)

2 001

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

21

21

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка)

фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних

(цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

Погашення заборго- ваності з капіталу

4245

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуп- лених акцій (часток)

4265

Анулювання викупле- них акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Зменшення номіналь- ної вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі

4290

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

Разом змін у капіталі

4295

21

21

Залишок на кінець року

4300

2 000

33

(11)

2 022

Керiвник Поштар Тетяна Петрівна

Головний бухгалтер Яценко Вікторія Володимирівна