Пiдприємство     ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

Дата (рiк, мiсяць, число)

за ЄДРПОУ   (найменування) Звіт про власний капітал за                   Рік 2017                   р.     Форма №4         Код за ДКУД        1801005           
    Стаття Код ряд- ка Зареє- строва- ний (пайовий) капітал Капітал у дооцін- ках Додат- ковий капітал Резер- вний капітал Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток) Нео- пла- чений капітал Вилу- чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року   4000   2 000     33           2 033
Коригування: Зміна облікової політики     4005                                
Виправлення помилок 4010 — — — — — — — — — 1 — — — — — 1
Інші зміни 4090
Скоригований зали- шок на початок року   4095   2 000     33     1       2 034
Чистий прибуток (збиток) за звітний період     4100                     (33)             (33)
Інший сукупний дохід за звітний період     4110                                
Дооцінка (уцінка) необоротних активів   4111                
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів   4112                
Накопичені курсові різниці   4113                
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств     4114                                
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)     4200                                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу     4205                                
Відрахування до резервного капіталу   4210                
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства     4215                                                                
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів     4220                                                                
   
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення     4225                                
Внески учасників: Внески до капіталу   4240                
Погашення заборго- ваності з капіталу   4245                
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)   4260                
Перепродаж викуп- лених акцій (часток)   4265                
Анулювання викупле- них акцій (часток)   4270                
Вилучення частки в капіталі   4275                
Зменшення номіналь- ної вартості акцій   4280                
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві     4291                                                                
Разом змін у капіталі 4295 (33) (33)
Залишок на кінець року   4300
2 000 33 (32) 2 001
   Керiвник                                                                                                   Поштар Тетяна Петрівна Головний бухгалтер                                                                            Яценко Вікторія Володимирівна