КОДИ Дата (рiк, мiсяць, число)    2018         01         01 за ЄДРПОУ                40714341

Пiдприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

  (найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за             Рік 2017                           р. Форма N2  Код за ДКУД      1801003  
  1. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 318 4
Чисті зароблені страхові премії 2010
    премії підписані, валова сума 2011
    премії, передані у перестрахування 2012
    зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
     зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) 2050
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий: прибуток 2090 318 4
    збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
    зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Iншi операцiйнi доходи 2120 1371
    у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
    дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
Адміністративні витрати 2130 342 126
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180 1384 27
    у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
    витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190
збиток 2195 37 149
Доход від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 4
Інші доходи 2240
у тому числі: дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290
    збиток 2295 33 149
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350
    збиток 2355 33 149
   
  1. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410 150
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 150
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 150
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 33 1
    ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1 2
Витрати на оплату праці 2505 161 25
Відрахування на соціальні заходи 2510 35 6
Амортизація 2515 44 12
Інші операційні витрати 2520 1485 81
Разом 2550 1726 126
    ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650
  Керiвник                                                                                                                            Поштар Тетяна Петрівна Головний бухгалтер                                                                                                         Яценко Вікторія Володимирівна