Дата 2017. 01.01

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО  «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ»  ТОВ «АУТОДОК»  І КОМПАНІЯ

Звіт про власний капітал за рік 2016

Стаття Код Зареєстро ваний (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додат ковий капітал Резер вний капітал Нероз поділений прибуток (непокритий збиток) Неоп лачений капітал Вилу чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування: Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 (149) (149)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 150 150
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113 150 150
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 2 000 2 000
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 33 33
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 2 000 33 1 2 034
Залишок на кінець року 4300 2 000 33 1 2 034
Керiвник: Панчук Дмитро Анатолійович   Головний бухгалтер: Балабаєва Інга Едуардівна