Дата (рiк, мiсяць, число) 2017. 01. 01

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4
Чисті зароблені страхові премії 2010
премії підписані, валова сума 2011
премії, передані у перестрахування 2012
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг) 2050 ( — ) ( — )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:прибуток 2090 4
збиток 2095 ( — ) ( — )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Iншi операцiйнi доходи 2120
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
Адміністративні витрати 2130 (126) (-)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (27) (-)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190
збиток 2195 (149) (-)
Доход від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
у тому числі: дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 (-) (-)
Втрати від участі в капіталі 2255 (-) (-)
Інші витрати 2270 (-) (-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275