ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»
станом на 31 грудня 2019 року

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» , що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, та звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi „Основа для думки iз застереженням” нашого звiту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» на 31 грудня 2019 р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

На модифікацію думки аудитора вплинуло наступне:

Станом на 31.12.2019р. Ломбардом не було проведено тестування активів на ймовірність наявності ознак знецінення згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів», що є відхиленням від прийнятої облікової політики.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi „Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi” нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв („Кодекс РМСЕБ”) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

До ключових питань даного звіту включені питання згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.02.2020 р. № 362, а саме:

 • При підготовці річної фінансової звітності управлінський персонал оцінює здатність Ломбарду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку.
 • Необоротні активи Ломбарду оцінені за первісною вартістю за вирахуванням нарахованої амортизації, яка є наближеною до справедливої вартості на підставі вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
 • Знецінення активів Ломбарду не здійснювалось, у зв’язку з відсутністю ознак знецінення згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів»
 • Станом на 31.12.2019 року у Ломбарду не має активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.
 • Ломбард не одержував в звітному періоді доходів від інвестування активів
 • До пов’язаних осіб Ломбард відносить засновників, всіх членів органів управління та працівників Ломбарду. У 2019 році характерних операцій з пов’язаними особами Ломбарду не було
 • Ломбард не має судових суперечок щодо неповернутих кредитів фізичними особами
 • Ломбард не здійснював істотних операцій (обсяг операції більше ніж 10 % від загальної величини активів станом на 31.12.2019 р.) з активами.
 • Дебіторська заборгованість за не фінансовими операціями 10 тис. грн., що складає 0,5% від вартості сукупних активів/
 • Станом на 31.12.2019 року Ломбард не залучав кошти на умовах субординованого боргу.
 • Станом на 31.12.2019 року у Ломбарду не має прострочених зобов’язань.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги складений відповідно до Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затвердженого рішенням 25.02.2020 р. за № 362.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних суб’єктів господарювання Аудиторами перевірено річні звітні дані Ломбарду за 2019р. у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річних звітних даних Ломбарда відповідно до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в Україні.

Інформація щодо річних звітних даних стосується усіх складових відображенння діяльності Ломбарда, визначених Порядком: — загальної інформації про ломбард/загальні відомості за 2019 рік (додаток 1); — звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2); — звіту про діяльність ломбарду (додаток 3).

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію щодо річних звітних даних та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з інформацією щодо річних звітних даних та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між інформацією щодо річних звітних даних і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень звітних даних, які необхідно було б включити до нашого звіту.

Складання і подання річних звітних даних Товариства в 2019р. в цілому відповідає вимогам «Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р. №2740 із змінами та доповненнями.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу суб’єкта господарювання

Зареєстрований статутний капітал Ломбарду становить 2000 тис. грн. Станом на 31.12.2019р. неоплаченого капіталу не було.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами

Ломбард придержується вимог законодавства щодо обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності. Власний капітал, станом на 31.12.2019 року, складає 1835 тис. грн., що відповідає вимогам законодавства.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до законодавства

Резервний капітал станом на 31.12.219 року складає 0 тис. грн. Інші резерви не сформовані.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у разі входження суб’єкта господарювання до такої.

Ломбард не входить до фінансової групи.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо

Інвестиційний портфель відсутній.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Ломбард не залучає фінансові активи від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо суміщення провадження видів господарської діяльності.

Виходячи з наданих документів, протягом 2019 року ломбард дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг суб’єктом господарювання.

Ломбард дотримується затверджених внутрішніх правил при наданні фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінансові послуги та Положення № 3981, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності

Ломбард має власний веб-сайт www.credicom.com.ua, зміст якого в цілому відповідає вимогам законодавства.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів

Ломбард дотримується статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо відповідності приміщень, у яких здійснюється суб’єктом господарювання обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.

Для перевірки, нам було надано Експертний висновок про виконання робіт «Проведення технічного обстеження приміщень», виданий Спеціалізованою організацією ТОВ «ПРОКСІМА», яка має кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 000423 від 13.06.2012 року, яка проводила обстеження.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо внесення суб’єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавством

Інформація про всі відокремлені підрозділи Ломбарду внесена фінансовою установою до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, встановлених розділом XVII Положення № 41, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Ломбардом дотримано норми та вимоги законодавства щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Ломбарду затверджено рішенням Загальних зборів учасників від 01.02.2017 року № 03/2017.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо готівкових розрахунків

Ломбардом дотримані норми та вимоги законодавства щодо готівкових розрахунків.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону)

Ломбард забезпечений необхідними засобами зберігання грошових коштів та документів – сейфами та засобами безпеки – охоронною сигналізацією. Ломбард дотримується законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (історія походження коштів)

Інформація щодо порядку формування статутного капіталу розкрита Ломбардом відповідно до вимог законодавства.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття джерела походження складових частин власного капіталу (капітал у дооцінках, внески до додаткового капіталу)

Капітал у дооцінках та внески до додаткового капіталу відсутні.

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів

Інформація щодо розкриття вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів розкрита у Примітках до фінансової звітності.

Дотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявності у нього окремого нежитлового приміщення (на правах власності або користування), призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду (з урахуванням вимог щодо заборони розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах), і спеціального місця зберігання заставленого майна.

У Ломбарда є окремі власні, та орендовані нежитлові приміщення.

Дотримання ломбардом вимог законодавства щодо наявності у нього облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам законодавства, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

Реєструючи система Ломбарду відповідає вимогам, законодавства і передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

Відповідальність управлінського персоналу та тих кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:

 • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
 • отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
 • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
 • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї в фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
 • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Основні дані про Ломбард:

Основні дані про Ломбард: Повна назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ». Код ЄДРПОУ: 40714341. Юридична адреса: 04208 КИЇВ, проспект Василя Порика, буд.8А Дата та свідоцтво про державну реєстрацію: 03.08.2016, номер запису №1 071 102 0000 036226 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: від 20.09.2016 року ЛД № 651, реєстраційний номер 15103452. Основні види діяльності відповідно до установчих документів: 64.92 Інші види кредитування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) Чисельність працівників на звітну дату: — 3 осіб. Ліцензія: В звітному періоді Товариство здійснювало діяльність на підставі безстрокової Ліцензії на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, отриманої 11.05.2017 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “ФОССТІС-АУДИТ ” Реєстраційний номер в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів — суб’єктів аудиторської діяльності — 3794. Директор, аудитор Етінзон Олена Пилипівна, сертифікат аудитора №002420 серія А, виданий Аудиторською палатою України за рішенням № 32 від 29 червня 1995 року. Реєстраційний номер в Реєстрі «АУДИТОРИ» — 101962. Юридична адреса: 61022, м. Харків, площа Свободи, буд. 7 Фактичне місце розташування:. м. Харків, провул. Університетський, 1, тел. (057) 7-631-093

Партнер завдання з аудиту Аудитор ТОВ АФ “ФОССТІС-АУДИТ” _______________ Кінаш В.В. Сертифікат аудитора серії А № 003765 виданий 23.04.1999р. Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України №355/2 від 23.02.2018р. терміном до 23.04.2023р.

Директор ТОВ АФ “ФОССТІС-АУДИТ” О.П. Етінзон