Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності

 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА  «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2017 року

Дата надання висновку:      02 квітня   2018 року
Перевірка проведена:  ТОВ АФ «Фосстіс – Аудит»
Перевірка проводилась за адресою:   м. Харків, пров. Університетський, 1
Період, який перевірявся: З 01.01.2017 року по 31.12.2017 року
                 

м. Харків  2018 рік

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2017 року

 

Засновникам, керівництву ПТ «Ломбард «КРЕДІКОМ»

Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

 

Основні дані про Ломбард: Повна назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ». Код ЄДРПОУ: 40714341. Юридична адреса: 04208 КИЇВ, проспект Василя Порика, буд.8А Дата та свідоцтво про державну реєстрацію: 03.08.2016, номер запису №1 071 102 0000 036226 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: від 20.09.2016 року ЛД № 651, реєстраційний номер 15103452. Основні види діяльності відповідно до установчих документів: 64.92 Інші види кредитування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) Чисельність працівників на звітну дату: — 4 осіб. Ліцензія: В звітному періоді Товариство здійснювало діяльність на підставі безстрокової Ліцензії на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, отриманої 11.05.2017 року.

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ», що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi „Основа для думки iз застереженням” нашого звiту,  фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» на 31 грудня 2017 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для  думки із застереженням На модифікацію думки аудитора вплинуло наступне: Річна інвентаризація активів, зобов’язань та матеріальних цінностей, що не належать Ломбарду та облік яких ведеться на позабалансових рахунках, була проведена станом на 31.12.2017р. у відповідності до вимог законодавства. У зв’язку з тим, що Аудитор був призначений після 31.12.2017р, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів і зобов’язань по залишкам на кінець 2017 року. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на фінансовий результат поточного періоду. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної Комісії, що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi „Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi” нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв („Кодекс РМСЕБ”) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.   Ключові питання аудиту Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки», ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Інформація щодо річних звітних даних Аудиторами перевірено річні звітні дані Ломбарду за 2017р. у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації». Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річних звітних даних Ломбарду відповідно до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної Комісії, що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Інформація щодо річних звітних даних стосується усіх складових відображенння діяльності Ломбарду, визначених Порядком:
  • загальної інформації про ломбард/загальні відомості за 2017 рік (додаток 1);
  • звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2);
  • звіту про діяльність ломбарду (додаток 3).
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію щодо річних звітних даних та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з інформацією щодо річних звітних даних та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між інформацією щодо річних звітних даних і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які потрібно було б включити до звіту.   Відповідальність управлінського персоналу та тих кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для  того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування товариства.   Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
  • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
  • отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
  • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
  • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї в фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
  • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.   Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “ФОССТІС-АУДИТ ” Свідоцтво № 3794 від 13.04.2006 року з терміном дії до 28.01.2021 року про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 29.04.2014 року № 0137. Директор, аудитор  Етінзон Олена Пилипівна, сертифікат аудитора №002420 серія А, виданий Аудиторською палатою України за рішенням № 32 від 29 червня 1995 року з терміном дії до 29 червня 2019 року. Юридична адреса: 61022,  м. Харків, площа Свободи, буд. 7 Фактичне місце розташування:. м. Харків, провул. Університетський, 1, тел. (057) 7-631-093   Директор  ТОВ АФ “ФОССТІС-АУДИТ”                                                       О.П. Етінзон 02 квітня 2018р.