ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 р. №98 Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Учасникам та керівним посадовим особам ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

м. Київ 20 травня 2021 року

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» , код ЄДРПОУ 40714341, що зареєстроване за адресою: Україна, 04208, місто Київ, проспект Василя Порика, буд.8А станом на 31 грудня 2020 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

Адресат

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Учасникам та Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

РОЗДІЛ І «ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

ДУМКА

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» , код за ЄДРПОУ 40714341, адреса Товариства: Україна, 04208, місто Київ, проспект Василя Порика, буд.8А, що складається з:

 • Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
 • Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
 • Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
 • Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
 • Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» Україна 04208, місто Київ, проспект Василя Порика, буд.8А станом на 31 грудня 2020 року, та фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до обраної Товариством концептуальною основою — Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Управлінський персонал Товариства у фінансовій звітності навів виключно судження, проте не провів оцінку макроекономічного впливу, що спричинений пандемією COVID-19, яка вплинула на економіку не тільки поодиноких підприємств, а в цілому на економіку України та Світу.

Наприкінці 2019 року вперше з’явились новини з Китаю про поширення вірусу COVID-19 (коронавірус). У перші кілька місяців 2020 року вірус поширився в усьому світі, викликаючи перебої в бізнесі та економічній діяльності. У березні 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я визнала ситуацію з коронавірусом пандемією.

Поширення вірусу мало несприятливий вплив на економічну активність у світі, включаючи падіння на ринках капіталу та різке зниження цін на товари та послуги. Внаслідок цього, українські суверенні кредитні свопи за дефолтами збільшились у березні 2020 року більш ніж удвічі порівняно з 31 грудня 2019 року, та більш ніж утричі від його п’ятирічного історичного мінімуму досягнутого у лютому 2020 року.

У березні 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання поширенню вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження на громадський транспорт (включаючи міжміські), повітряний рух між певними країнами, роботу громадських установ та громадські заходи. Уряд також закликав бізнес перейти на віддалений режим роботи для своїх працівників. Крім того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв нові закони, спрямовані на пом’якшення наслідків коронавірусу. Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля пом’якшення фінансових втрат для підприємств, робітників та пенсіонерів, постраждалих внаслідок економічного сповільнення. Серед інших змін, Закон пропонує звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства в період з 01 березня по 31 травня. Закон також накладає мораторій на податкові перевірки для підприємств за вказаний період. Кабінет Міністрів України 25 березня 2020 року ввів режим надзвичайної ситуації у всіх областях і продовжив карантинні заходи.

Обмежувальні заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно вплинути на загальну економіку України і державний бюджет. Він може надати непрямий негативний вплив на Товариство через зниження попиту на послуги Товариства, затримки в погашенні боргів через можливий негативний вплив пандемії на клієнтів, девальвації валюти та ін. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфі «Основа для думки» є підставою для формування думки аудитора.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ»в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту»: — за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями; — за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ); — за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; — за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національного Банку України разом з фінансовою звітністю; — за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту». Відповідальна особа несе відповідальність також за: — початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; — правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів; — доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; — методологію та організацію бухгалтерського обліку; — управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи:
 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;
 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;
 4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;
 5. Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік
 6. Статутні, реєстраційні документи;
 7. Протоколи, накази;
 8. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародниї стандартів фінансової звітнсоті та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ», а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Розпорядженням Нацкомфінпослуг №362 від 25 лютого 2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Товариства.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ», також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та по-друге — випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА та Вимог до аудиторського висновку за Розпорядженням Нацкомфінпослуг №362 від 25 лютого 2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг», завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

 • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
 • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
 • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
 • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

РОЗДІЛ ІІ «КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ»

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Відповідно до роз’яснень Регулятора та Аудиторської палати України, було зазначено, що аудиторський висновок повинен відповідати Міжнародним стандартам аудиту, то в даному аудиторському висновку переважають положення Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), та враховано всі вимоги та інформацію, що необхідно додатково навести згідно рішень та розпоряджень регулятора ринку — Національного Банку України.

Отже, дотримуючись Розпорядження Аудиторської палати України та погоджень з Національним Банком України, а також діючого законодавства України, в даному аудиторському висновку, до його структури та змісту переважають вимоги Міжнародних стандартів аудиту, а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Проте, аудитором враховано всі вимоги та інформацію, що необхідно додатково навести у аудиторському висновку згідно Рішень Національного Банку України.

Отже, за структурою та змістом аудиторський висновок в повній мірі відповідає МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та відображає змістовно всі вимоги розкриття та ствердження, що передбачені Рішеннями Національного Банку України. Зміна контролюючого органу та регулятора ринку діяльності Товариства

Відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 30.06.2020 № 259/2020 «Про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг перебуває в стадії припинення. З 1 липня 2020 року на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній перейняв Національний банк України.

Питання безперервності діяльності, які не є настільки значущими, що повинні були включені у розділ «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності»

Нами було розглянуто питання, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Товариство має намір продовжувати діяльність як небанківська фінансова установа в наданні інших фінансових послуг.

Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2020 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства.

Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідності банкрутства немає.

За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено подій або умов, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства протягом 12 місяців. Управлінський персонал Товариства ідентифікував суттєві невизначеності, які могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансової звітності, враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

Зазначена інформація Товариством розкрита належним чином у фінансовій звітності складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рік у відповідності до концептуальної основи — Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий).

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені.

Зміна контролюючого органу та регулятора ринку діяльності Товариства

Відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 30.06.2020 № 259/2020 «Про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг перебуває в стадії припинення. З 1 липня 2020 року на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній перейняв Національний банк України.

Зважаючи на ці обставини, передбачити наслідки таких змін вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на Товариство.

Оцінка активів за справедливою вартостю

Справедлива вартість за МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» — це сума, на яку можна обміняти актив під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів, що котируються на активному ринку. У відношенні активів і зобов’язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанія може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається котированим на активному ринку, якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються Товариством такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між непов’язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування.

Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності за справедливою вартістю.

Підготовка фінансової звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітсноті вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності. 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться. 3) Строки корисного використання довгострокових фінансових активів є предметом судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан. 4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою. 5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості. 6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). 7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов’язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку. 8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов’язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу. 9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда. 10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал.

Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання

Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Депозити (крім депозитів до запитання)

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків

Дохідний (дисконтування грошових потоків)

Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами

Боргові цінні папери

Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю.

Ринковий, дохідний

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтова ні потоки грошових коштів

Інструменти капіталу

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий, витратний

Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня

Інвестиційна нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки

Ринковий, дохідний, витратний

Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів

Дебіторська заборгованість

Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Дохідний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов’язання

Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення

Витратний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Знецінення активів

Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

Оцінки в основному включають: — Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» — Товариство переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів (в основному основних засобів) для визначення ознак знецінення — Термін корисного використання основних засобів – Товариство визначає строки корисного використання не рідше ніж 1 раз на рік, на кінець кожного фінансового року та якщо очікуються відхилення від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» — Резерв під сумнівну заборгованість – Товариство визначає створює чи не створює резерв під сумнівні борги для покриття можливих збитків Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Наявність та оцінка активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України

Товариство не має в наявності активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

Визнання доходу, отриманого від інвестування активів

Доходи від фінансових інвестицій можуть бути отримані: у вигляді відсотків, доходів від володіння корпоративними правами (дивідендів), від майнових прав у вигляді роялті, за рахунок зростання вартості інвестицій (експертна оцінка або ринкова вартість перевищує собівартість) та шляхом участі у капіталі.

Доходи від фінансових інвестицій в більшості випадків визнаються до моменту їх отримання у вигляді грошових коштів або інших активів. За винятком випадків, передбачених МСФЗ, застосування методу нарахування всіх видів доходів від фінансових інвестицій є обов’язковим. При цьому МСБО 18 «Визнання доходу», вимагає нарахування всіх таких доходів у визначених періодах щонайменше на дату балансу.

Дохід від здійснених фінансових інвестицій (якщо він може бути достовірно оцінений та існує ймовірність надходження економічних вигод, пов’язаних з утриманням інвестиції) визнається та розподіляється між звітними періодами в такому порядку:

       — відсотки – у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування, ставки відсотка і строку утримання відповідних фінансових інвестицій; — дохід від участі у капіталі – визначається на дату балансу на підставі фінансових звітів дочірніх, спільних та асоційованих підприємств; — дивіденди – у періоді прийняття рішення про їх виплату в сумі об’явлення за вирахуванням податку на дивіденди; — дисконт – протягом періоду з моменту придбання фінансових інвестицій до моменту їх погашення, за методом ефективної ставки відсотка; — роялті – за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди; — доходи від зростання вартості – у тому періоді, коли здійснено переоцінку або реалізацію фінансової інвестиції.

Дохід від фінансових інвестицій за методом участі в капіталі відображається на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі», доходи у вигляді дивідендів, відсотків, амортизації дисконту по інвестиціях – на рахунку 73 «Інші фінансові доходи», доходи від реалізації фінансових інвестицій – на рахунку 74 «Інші доходи».

Аудитор підтверджує, що Товариство вірно здійснює визнання доходу, отриманого від інвестування відповідно до обраної концептуальної основи.

Опис характерних операцій з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

В даній фінансовій звітності зв’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін». Рішення про те які сторони являються зв’язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв’язаними сторін.

Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані особи», провідним управлінським персоналом вважаються особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб’єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий або інший) цього суб’єкта господарювання.

До пов’язаних сторін Товариства відносяться учасники, що володіють часткою 10% і більше відсотків у стутному капіталі Товариства та управлінський персонал. До пов’язаних сторін станом на 31.12.2020 року відносились:

       — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУТОДОК», Код ЄДРПОУ:40227744, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04208, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 8А, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 400000,00. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА- 20%.

       — КОМПАНІЯ ПІРАМОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, МАРКУ БОТСАРІ, 3, 2-Й ПОВЕРХ, 3040, ЛІМАСОЛ, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1600000,00. ХАРАКТЕР БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ- ПРЯМИЙ, ЧАСТКА- 80%. Протягом 2020 року вищевказаним пов’язаним сторонам виплати не здійснювались.

Пов’язаними особами відповідно до норм Українського законодавства також є управлінський персонал Товариства. Операції з членами провідного управлінського персоналу здійснювались лише в частині виплати заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці. Виплата управлінському персоналу заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці за 2020 рік склала 217 тис.грн.

Тис.грн.

Характер відносин зі зв’язаними сторонами

2020

Залишок на початок звітного року, тис. грн.

Нараховано, тис. грн.

Сплачено, тис. грн.

Залишок на кінець звітного року, тис. грн.

Компенсація провідному управлінському персоналу

0

217

217

0

 

Інших пов’язаних осіб та інших операцій з пов’язаними особами та їх близькими родичами в звітному 2020 році Товариство не здійснювало.

Наявність судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво впливають на діяльність

У ході звичайної діяльності Товариство залучається до різних судових процесів.

На думку аудитора, зобов’язання, якщо такі виникатимуть в результаті цих процесів, не матимуть значного негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутніх операцій. Станом на 31 грудня 2020 року у Товариства відсутні судові позови та справи.

Здійснення істотних операцій з активами

Відповідно до чинного законодавства істотною операцією з активами вважається операція, обсяг якої більше ніж на 10% від загальної величини активів. Аудитором встановлено, що Товариство в період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року Товариство не здійснювало операцій обсяг кожної з яких більше ніж на 10% від загальної величини активів.

Дебіторська заборгованість за не фінансовими операціями

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість за нефінансовими операціями становить – 3 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Залучення коштів на умовах субординованого боргу

У період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року Товариство не здійснювало залучення коштів на умовах субординованого боргу.

Наявність прострочених зобов’язань

Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені обліковою політикою Товариства та МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»). Товариство не створює технічні резерви.

Питання облікових оцінок при визначенні суми резервів (резервів на знецінення дебіторської заборгованості (резерву під можливі кредитні збитки) і застосування управлінським персоналом при цьому оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів, відображених у звітності, для Товариства, що здійснює надання фінансових послуг здійснюється на підставі Наказу про облікову політику № 01-ОП від 30.06.2019 р. та розкрито в Примітках до фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за МСФЗ Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: методу нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зіставності, можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату складання бухгалтерського балансу. Формування резервів по дебіторській заборгованості не здійснювалося та прострочені зобов’язання відсутні.

РОЗДІЛ ІІІ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЩОДО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за річні звітні дані

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних звітних даних та іншої інформації, яка міститься окремо від фінансових звітів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення таких звітних даних та розшифровок статей інформації, що наведена, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за рік, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством України.

Відповідальність за правильність підготовки вказаної інформації та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства.

При складані річних звітних даних та іншої інформації, яка міститься окремо від фінансових звіті управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства та річні звітні дані та іншої інформації, яка міститься окремо від фінансових звітів.

Інформація щодо річних звітних даних, яка міститься окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію — річні звітні дані, які подаються до Національного Банку України згідно «Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами — юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26.09.2017 року №3840 зі змінами.

Інша інформація – річні звітні дані складаються з інформації, яка міститься з квартальних звітних даних за 2020 рік, а саме :

 • загальної інформації про ломбард/загальні відомості за 2019 рік (додаток 1);
 • звіту про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2);
 • звіту про діяльність ломбарду (додаток 3).

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством у річних звітних даних, та подається до Національного Банку України, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання Загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані та, відповідно, ми не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації, а саме річних звітних даних Товариства.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією (інформацією щодо річних звітних даних) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

На основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення інформації щодо річних звітних даних та аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які необхідно включити до звіту.

РОЗДІЛ ІV «ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ»

Основні відомості про Товариство

Повна назва Товариства

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»

Скорочена назва Товариства

ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ»

Організаційно-правова форма Товариства

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи

Юридична

Форма власност

Приватна

Код за ЄДРПОУ

30880975

Місцезнаходження:

Україна, 04208, місто >Київ, проспект Василя Порика, буд.8А.

Дата державної реєстрації

03.06.2016р.

Дані про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво ЛД № 651 видане 20.09.2016р. на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер 15103452.

Ліцензії

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.05.2017р. ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» було видано Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, строк дії ліцензії – безстроково.

Номер запису в ЄДР

№10711020000036226

Основні види діяльності КВЕД:

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний);

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Учасники/Засновник Товариства

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) — КОМПАНІЯ ПІРАМОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД АНГЕЛІКІ ТЕМІСТОКЛЕУС КІПР, МАРКУ ДРАКУ 86, МАСА ГЕЙТОНІЯ, 4002, ЛІМАСОЛ.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВИГНАН АРТУР ВІКТОРОВИЧ М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 160.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЦЬОМИК ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 75, КВАРТИРА 20.

КОМПАНІЯ ПІРАМОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, МАРКУ БОТСАРІ, 3, 2-Й ПОВЕРХ, 3040, ЛІМАСОЛ, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1600000,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУТОДОК», Код ЄДРПОУ:40227744, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04208, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 8А, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 400000,00

Керівник

Головний бухгалтер

кількість працівників

Керівник – Вигнан Віктор Васильович

Головний бухгалтер – Яценко Вікторія Володимирівна

Середня кількість працівників – 9 осіб

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» (надалі — Товариство) є юридичною особою, що створене відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг, та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України.

ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» не має відокремлених підрозділів.

Види фінансових послуг, які має право надавати ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» відповідно до законодавства України:

 • інші види кредитуванн;
 • Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Статутний капітал, розкриття інформації щодо його формування, розкриття джерел походження складових частин власного капіталу

Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ»у всіх суттєвих аспектах.

При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудитором було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Товариства.

Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством. Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними бухгалтерського обліку(які аудитор підтверджує) наступна:

 • Зареєстрований статутний капітал – 2 000 тис грн;
 • Сплачений статутний капітал – 2 000 тис грн;
 • Неоплачений капітал – відсутній.
 • Станом на 31.12.2020 року нерозподілений прибуток (збиток) становив (437) тис грн.
 • Станом на 31.12.2020 року структура фактично здійснених внесків до статутного фонду (капіталу) ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» представлена нижче у таблиці:

№ з/п

Найменування внесків до статутного капіталу

Вартісний вимірник, тис.грн.

Частка нерезидентів у внесках, %

1

Грошові внески, у тому числі

2 000

2

дивіденди, спрямовані на збільшення статутного фонду

3

Майно, у тому числі

4

Нерухомість

5

цінні папери

6

Цінні папери, що випускаються державою

7

РАЗОМ

2 000

 

Формування та сплату статутного капіталу відображено в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з діючим законодавством.

За наданими документами, статутний капітал станом на 31.12.2020 р. відображений в рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу Товариства на 31 грудня 2020 року у розмірі 2 000 тис. грн.

Статутний капітал ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ»станом на 31.12.2020 року сформовано та сплачено повному обсязі.

В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні.

Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах, були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури Товариства.

Капітал у дооцінках В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2020 р.

Додатковий капітал В Товаристві додатковий капітал відображається в рядку 1410 Звіту про фінансовий і станом на 31.12.2020 р. склав 33 тис. грн.

Емісійний дохід В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2020 р.

Резервний капітал В Товаристві резервний капітал на 31.12.2020 р. не обліковувався і не відображається 1415 Звіту про фінансовий стан і становив .

Неоплачений та вилучений капітал В Товаристві вилучений капітал, неоплачений капітал не обліковувався і не відображається в рядку 1425, 1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2020 р.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Станом на 31.12.2020 р. Товариство має нерозподілений прибуток (збиток) у сумі (437) тис грн, який відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан.

Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного законодавства, достовірно оцінений та відображений у фінансовій звітності за 2020 рік вірно.

На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» станом на 31 грудня 2020 року, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Вартість чистих активів

На підставі даних балансу ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ»станом на 31.12.2020 р. відповідно до вимог провадження фінансової діяльності, аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу.

Розрахунок вартості чистих активів ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» станом на 31.12.2020 р.

№п/п

Зміст

Рядок балансу

Сума (тис.грн.)

1

2

3

4

1

Склад активів, які приймаються до розрахунку

1.1

Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

2

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби (залишкова вартість)

1010

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Всього

2

1.2

Оборотні активи

Запаси

1100

Виробничі запаси

1101

Товари

1104

Дебіторська заборгованість

1125,1130,1135, 1140,1145, 1155

11

Поточні фінансові інвестиції

1160

Грошові кошти

1165;1166,1167

1651

Витрати майбутніх періодів

1170

Резервах збитків або резервах належних виплат

1182

Резервах незароблених премій (частка перестраховика)

1183

Інші оборотні активи

1190

Всього

1662

Разом активи

1664

2

Зобов’язання, що приймаються до розрахунку

2.1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1520

Стразові резерви

1530

Резерв збитків або резерв належних виплат

1532

Резерв незароблених премій

1533

 

 Всього

3

Поточні зобов’язання і забезпечення

3.1

Короткострокові кредити банків

1600

Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1610

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1615

Поточні зобов’язання за розрахунками:

— з бюджетом

1620

3

— зі страхування

1625

10

— з оплати праці

1630

13

 -за одержаними авансами

1635

— із внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

42

Інші поточні зобов’язання

1690

Всього

68

Разом зобов’язання

68

Визначаємо вартість чистих активів за формулою: (1.1+1.2) – (2.1+3.1) = (1 664) – (68) = 1 596 тис. грн

При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів більше розміру статутного капіталу ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» на 1 596 тис грн. За 2020 рік Товариством отримано доходів у сумі 187 тис грн, які складаються з: Доходу від реалізації фінансових послуг – 109 тис грн, іншого операційного доходу – 0 тис грн., інших фінансових доходів – 78 тис грн, доходу з податку на прибуток – 0 тис грн. Витрати Товариства за 2020 рік складають 426 тис грн. Основними складовими витрат є: собівартість реалізованої продукції – 0 тис грн, адміністративні витрати – 426 тис грн, витрати на збут – 0 тис грн., інші операційні витрати – 0 тис грн., За результатами фінансово-господарської діяльності 2020 року Товариство отримало збиток у сумі 239 тис грн.

Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості Товариства

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р. проводилася на підставі розрахунків наступних показників:

Показники фінансового стану Товариства

ПОКАЗНИК

Оптимальне значення

ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

На 01.01.2020 р.

На 31.12.2020 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25…0,5

19,3

24,3

2. Коефіцієнт загальної ліквідності

>1

54,9

24,4

3. Коефіцієнт структури капіталу

<1

0,02

0,04

4. Коефіцієнт рентабельності активів

Якнайбільше

-13,5%

-13,5%

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів.

Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності.

Показник структури капіталу показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства. Показники фінансового стану в основному знаходяться в межах оптимальних значень, і характеризують діяльність Товариства як достатньо стабільну.

Події після звітного періоду

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) – відсутні.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 «Події після звітного періоду», МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).

Згідно «Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг», з метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів, аудитор здійснив відповідні аудиторські процедури та отримав достатні докази з наступних питань, зокрема:

Статутом ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» предметом діяльності визначено вичерпний перелік видів фінансових послуг для фінансової компанії, які буде надавати заявник з урахуванням вимог законодавства, як це і передбачено обов’язковими вимогами Положення про державний реєстр фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003 № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368).

Дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Ломбардом дотримано норми та вимоги законодавства щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Ломбарду затверджено рішенням Загальних зборів учасників від 01.02.2017 року № 03/2017.

Надання фінансових послуг на підставі договору та внутрішніх правил

На виконання вимог Положення №41, ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» наявні внутрішні правила (Положення), що регламентують надання фінансовою установою фінансових та супутніх послуг.

Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та статей 10, 15, 18, 19 Закону «Про захист прав споживачів», та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил з обов’язковим посиланням на внутрішні правила надання фінансових послуг. Договір відповідає вимогам статті 6 Закону» Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та положення внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою компанією.

Залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язаннями щодо наступного їх повергнення, установлених у відповідності до документу «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 з наступними змінами та доповненнями.

Суміщення провадження видів господарської діяльності

ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених п. 37 Ліцензійних умов №913, розділом 2 Положення №1515.

Розміщення інформації

Інформація клієнту (споживачу) відповідно до статті 12 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та її актуальність розміщена на власному веб-сайті – (https:// credicom.com.ua).

Інформація щодо структури інвестиційного портфелю

Інвестиційний портфель відсутній

Прийняття рішень у разі конфлікту інтересів

У разі конфлікту інтересів ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» дотримується вимог статті 10 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття рішень.

Відповідність приміщень для доступності

В приміщеннях, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), є доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджуються фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, яким має кваліфікаційний сертифікат. Для перевірки, нам було надано Експертний висновок про виконання робіт «Проведення технічного обстеження приміщень», виданий Спеціалізованою організацією ТОВ «ПРОКСІМА», яка має кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 000423 від 13.06.2012 року, яка проводила обстеження.

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщена у доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

Наявність технічних умов для надання фінансових послуг

Щодо наявності у фінансової компанії технічних умов (у тому числі приміщень), необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України (у тому числі відповідне програмне забезпечення, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо), слід зазначити про те, що Товариством укладено договір оренди нежитлових приміщень (приміщення є нежитловими приміщеннями з обмеженим доступом, обладнані засобами пожежної та охоронної сигналізації), а також наявне спеціальне технічне обладнання, техніка та комп’ютерної техніки разом з програмним забезпеченням, що не суперечить чинному законодавству України.

Наявність окремого нежитлового приміщення призначеного для надання фінансових та супутніх послуг

ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» має в наявності окреме нежитлове приміщення (на правах оренди), призначене для надання фінансових та супутніх послуг (з урахуванням вимог щодо заборони розташування приміщення Товариства в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах), і спеціальних місць зберігання заставленого майна.

Дотримання Товариством вимог щодо готівкових розрахунків та зберігання грошових коштів і документів

Зберігання грошових коштів і документів передбачено сейфом для зберігання грошових коштів та охоронною сигналізацією, Товариство дотримується законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ №637 та Постановою НБУ №210.

Інформація про облікові та реєструючи системи

Облікова та реєструючи система Товариства ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій. Обліково-реєструюча система в повній мірі відповідає вимогам Національного банку України, та іншими нормативно правовим актам України.

Товариством враховано вимоги стосовно відповідності керівника і головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 №1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554 (за виключенням чергових підвищень кваліфікації).

Бухгалтерський облік діяльності Товариства ведеться в програмі «1С:Підприємство 8.3», яка удосконалена до специфіки сфери діяльності Товариства.

Оцінка справедливої вартості активів та зобов’язань Товариства

Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ за справедливою вартістю.

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.

Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

Оцінки в основному включають:

— Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» — Товариство переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів (в основному основних засобів) для визначення ознак знецінення — Термін корисного використання основних засобів – Товариство визначає строки корисного використання не рідше ніж 1 раз на рік, на кінець кожного фінансового року та якщо очікуються відхилення від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» — Резерв під сумнівну заборгованість – Товариство визначає створює чи не створює резерв під сумнівні борги для покриття можливих збитків

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності. 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться. 3) Строки корисного використання довгострокових фінансових активів є предметом судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан. 4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою. 5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості. 6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). 7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов’язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку. 8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов’язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу. 9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда. 10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал.

Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

На думку аудитора, в ПТ «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ», загалом дотримуються вимог законодавчих та нормативних актів.

РОЗДІЛ V «ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ» Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Скорочена назва підприємства

ПП АК «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

Ознака особи

Юридична

Код за ЄДРПОУ

21326993

Юридична адреса

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

№ 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір на проведення аудиту № 20/04-К7 від 20 квітня 2021 року Дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 20.04.2021 року по 20.05.2021 року Дата складання аудиторського висновку 20 травня 2021 року

20 травня 2021 року

Ключовий партнер з аудиту м.п. _____________ Чирва Дмитро Васильович (сертифікат №001199 від 28.04.1994 р)