Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма «Бізнес-Рішення»
Україна, м. Київ, вул. Л. Гавро, 20
Код ЄДРПОУ 31749819
п/р 26006123699 в РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
МФО 380805
тел/факс (044) 502-51-59, 233-85-71
Вих № 01-28/04-17
Від 28 квітня 2017 року
Загальним зборам учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»
Директору
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»
Поштар Т. П.
В Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг

АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2016 р.

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40714341, надалі за текстом звіту незалежного аудитора — Товариство), що додається та включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, Звіт про власний капітал за 2016 рік, Примітки (Стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки).

Основні відомості про фінансову компанію
Повна назва ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 40714341
Місцезнаходження 04208, м. Київ, проспект Василя Порика, будинок 8-А
Ліцензії на здійснення діяльності, дата видачі діяльність Товариства не ліцензується.
Дата державної реєстрації 03.08.2016 р.
Дати внесення змін до Статуту Зміни відсутні
Перелік засновників: для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, для юридичних осіб – найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, частка статутного капіталу Юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУТОДОК» Код ЄДРПОУ засновника: 40227744 Адреса засновника: 04208, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 8А Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 400000.00
Юридична особа: КОМПАНІЯ ПІРАМОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД Адреса засновника: МАРКУ БОТСАРІ, 3, 2-Й ПОВЕРХ, 3040, ЛІМАСОЛ, КІПР Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1600000.00
Види діяльності 64.92 Інші види кредитування
Керівник До 09 березня 2017 року — Панчук Д.А.;
З 10 березня 2017 року — Поштар Т.П.
Кількість працівників 3
Кількість відокремлених підрозділів Відокремлених підрозділів не зареєстровано

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з приводу наданої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідних облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Відповідно до п. 14 МСФЗ 37 забезпечення (резерви) створюють, якщо одночасно виконуються умови: у підприємства є існуюче зобов’язання, що виникло в результаті будь-якої минулої події (умова виконується, оскільки згідно зі ст. 74 КЗпП, ст. 2 Закону № 504 роботодавець зобов’язаний надати та оплатити щорічну відпустку працівникові за раніше відпрацьований ним період часу); існує ймовірність, що для врегулювання зобов’язання буде потрібне вибуття ресурсів, що містять економічні вигоди (умова виконується: чергова відпустка оплачується за рахунок коштів підприємства); є можливість точно розрахувати величину зобов’язання (умова виконується: відпусткові будуть виплачені відповідно до тривалості відпустки працівника і його зарплати).

Товариством не здійснювалося нарахування резерву відпусток, що не впливає суттево на показники звіту про фінансовий стан, але може вплинути на фінансовий результат Товариства за 2016 рік.

Умовно-позитивна думка

Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також характеру робіт, існує ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути невиявлені, за що аудитор не несе відповідальності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку та не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, звертаємо увагу на той факт, що після дати балансу жодних значних економічних подій, які могли б вплинути на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що вимагали б коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося. Проте політична та економічна ситуація в країні є вкрай непередбачуваною, що може позначитися на діяльності Товариства, за обставин, які наразі не можливо оцінити.

Припущення про безперервність діяльності розглядається аудиторами у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у найближчому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності.

Інші питання

Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності.

Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016 року, є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IАS – International Accounting Standards), Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS – International Financial Reporting Standards) прийняті Правлінням Комітету з Міжнародних стандартів, Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ, ПКТ), Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Розкриття інформації щодо фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску 20 лютого 2017 року. Проведені аудиторські процедури, а саме обговорення з керівництвом, отримання необхідних тверджень стосовно подій після випуску фінансової звітності до закінчення аудиторської перевірки, а також вибіркова перевірка господарських операцій, укладених договорів, руху коштів у 2017 році, та інші процедури, проведені аудиторами, надають можливість говорити про відсутність у зазначений період, а саме з дати випуску (оприлюднення) звітності 25 лютого 2017 року до дати надання аудиторського висновку 28 квітня 2017 року подій, які мали б вплив на цю звітність. Показники звітності є співставлюваними між собою та взаємопов’язаними.

В 2016 році Товариством прийняте рішення не застосовувати при підготовці звітності коригувань, встановлених МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

Управління ризиками

Система управління ризиками Товариства розроблена на початку здійснення господарської діяльності та затверджена відповідними розпорядчими документами. Корпоративне управління, як система відносин, що визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Товариства та контролю за нею представлена наступними органами: Загальні збори учасників, Виконавчий орган (директор), внутрішня аудиторська служба створена Товариством за наказом № 05-к від 31 січня 2017 року.

Наведена в цьому розділі інформація не впливає на аудиторський висновок, поданий вище. В цьому параграфі ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої допоміжної інформації, подання якої передбачено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року N 2740, з врахуванням вимог «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами».

Товариство протягом 2016 року здійснювало діяльність у відповідності до установчих документів, чинного законодавства, зокрема про захист прав споживачів. Будь-яка інша підприємницька діяльність, крім підприємницької діяльності, передбаченої законодавством для ломбардів, в обліку відсутня. Установчі документи ломбарду містять вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, що дозволені для ломбардів. Товариство має власну облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Товариство дотримувалося нормативів достатності капіталу, платоспроможності, ліквідності та інших фінансових нормативів протягом звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг:

ПОКАЗНИКИ Новостворене Станом на Норматив
31.12.201
1. Аналіз ліквідності Товариства.
Загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)   21,00 0,25 — 0,50
  Ф.1 (р. 1195) 
Ф.1 р 1695
Поточна ліквідність     658,00 0,60-0,80
  Ф.1 (р.р. 1195-1100-1101-1102-1103-1104)
Ф.1 р 1695
Чистий оборотний капітал   1971,00 більше 0, тенденція до збільшення
  Ф.1 (р 1195 — р.1695)
2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) Товариства.
Коефіцієнт платоспроможності (автономії)     1,00 більше 0,5
  Ф.1 р 1495
Ф.1 р 1900
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами   659,00 більше 0,1
  Ф.1 (р 1195 — р.1695)
Ф.1 р 1695
Коефіцієнт маневреності власного капіталу   0,97 більше 0, тенденція до збільшення
Ф.1 (р 1195 — р. 1695)
Ф.1 р 1495

Протягом 2016 року, від дати реєстрації, Товариство здійснювало діяльність у відповідності до правоустановчих документів.

Висловлення думки стосовно розкриття інформації за видами активів

Облік необоротних активів

Станом на звітну дату Товариством обліковууються необоротні активи на загальну суму 63 тис.грн., представлені нематеріальними активами та основними засобами.

Облік оборотних активів.

Оборотні активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року представлені в балансі: дебіторською заборгованістю за виданими авансами (5 тис.грн.), а також грошима та їх еквівалентами в сумі 1969 тис.грн. (залишки коштів на поточних банківських рахунках Товариства).

Висловлення думки стосовно розкриття інформації про власний капітал

В балансі Товариства власний капітал на 31 грудня 2016 р. представлений Зареєстрованим капіталом, Додатковим капіталом та Нерозподіленим прибутком. Перевіркою встановлено, Зареєстрований капітал становить 2000000,00 грн. Структура та обсяг Зареєстрованого капіталу представлені в нижченаведеній таблиці:

Назва учасника Зареєстрований капітал, частка на дату складання балансу (31/12/16)
% грн.
Юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУТОДОК» Код ЄДРПОУ: 40227744 Адреса засновника: 04208, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 8А 20% 400000,00
Юридична особа: КОМПАНІЯ ПІРАМОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД Адреса засновника: МАРКУ БОТСАРІ, 3, 2-Й ПОВЕРХ, 3040, ЛІМАСОЛ, КІПР 80% 1600000,00
Разом 100 2000000,00

Станом на 31 грудня 2016 року Зареєстрований капітал капітал всіма учасниками сплачений в повному обсязі грошовими коштами. На 31 грудня 2016 року Товариством за рахунок курсових різниць від сплати статуного капіталу інвестором з Кіпру сформовано додатковий капітал в сумі 33 тис. грн. та відображено нерозподілений прибуток в сумі 1 тис. грн., втім може бути скоригованим через нарахування резерву відпусток.

Власний капітал на 31 грудня 2016 р. становить 2034 тис. грн., що відповідає вимогам Положення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 3981 від 26.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами»

Висловлення думки стосовно зобов’язань та забеспечень Товариства

Зобов’язання на 31 грудня 2016 року в балансі представлені поточними зобов’язаннямив сумі 3 тис.грн. Поточні забезпечення станом на 31.12.2016 р. відсутні. Забезпечення виплат відпусток не нараховувався.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку та кредитної діяльності Товариства.

Товариство протягом 2016 року здійснювало діяльність відповідно до установчих документів та ліцензій на право здійснення діяльності, що отримані у встановленому чинним законодавством порядку.

Дані, наведені в Додатку 3 до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідають бухгалтерським регістрам та фінансовій звітності за 2016 рік.

Здійснюючи кредитну діяльність, протягом 2016 року Товариство надало фінансових кредитів під заставу на суму 93 тис. грн., з яких під заставу автомобілів 93 тис. грн., який погашений на 31 грудня 2016 року, але в звіті відображено, як непогашений станом на звітну дату.

Загальна сума отриманого доходу за 2016 рік – 88,8 тис. грн., з яких:

  • 3,7 тис.грн. нараховані проценти за користування фінансовими кредитами
  • 85,1 тис. грн. інші доходи, що виникли як результат курсових різниць.

За 2016 рік Товариство отримало збиток в сумі 149 тис.грн., що скоригований за рахунок курсових різниць від об’єкту інвестування, і, як позначалося вище, сума може бути скоригованою через формування резервів. Кожна складова частина річних звітних даних Товариства вцілому відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року N 2740 (зі змінами).

Основні відомості про аудиторську фірму
Назва Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Бізнес-Рішення”
Код ЄДРПОУ 31749819
Свідоцтва Свідоцтво про включення до  Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2810 (видане за рішенням №106 АПУ від 30/01/2002 р. Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0043 від 25/07/2013 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0235 від 26/04/12 р.)
Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці Аудитор Трухановська Ірина Олексіївна, сертифікат серія А №004551 виданий 23 лютого 2001р.,чинний до 23 лютого 2020р
Місцезнаходження аудиторської фірми  м. Київ, вул. Л.Гавро, 20
Телефон/факс  (044)502-51-59, 233-85-71
e-mail office@ug.com.ua
Договір на проведення аудиту Договір №BS/A-16 від 28 березня 2017 р.
Період, яким охоплено проведення аудиту Перевірка проведена за період з 03 серпня 2016 року (дата первинної реєстрації) по  31 грудня 2016 року
Термін проведення аудиту З 28 березня 2017 року по 28 квітня 2017 року.
Аудитор  ТОВ «АФ «Бізнес-Рішення»                                            ___________/Трухановська І.О./