Додаток 1 до Національного  положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової   звітності»
  Дата (рiк, мiсяць, число КОДИ ) 2018          01        01
Пiдприємство            ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КРЕДІКОМ» ТОВ «АУТОДОК» І КОМПАНІЯ» за ЄДРПОУ 40714341
Територiя           Україна, місто Київ, Подільський район за КОАТУУ 8038500000
Організаційно-правова форма господарювання      Повне товариство за КОПФГ 260
Вид економічної діяльності               інші види кредитування за КВЕД 64.92
Середня кількість працівників              1      3
Aдреса, телефон         04208, КИЇВ, проспект ВАСИЛЯ ПОРИКА, 8А 0444633066
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з  копійками) Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової  звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на                 31 грудня 2017                            р. Форма №1 Код за ДКУД           1801001          
Код На початок На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду звiтного  перiоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи Нематеріальні активи   1000   12   6
первісна вартість 1001 14 16
накопичена амортизація 1002 2 10
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 51 21
первісна вартість 1011 61 67
знос 1012 10 46
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної  нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних  активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних  активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств     1030        
інші фінансові інвестиції Довгострокова дебіторська заборгованість Відстрочені податкові активи Гудвіл Відстрочені аквізиційні витрати Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах Інші необоротні активи Усього за розділом І ІІ. Оборотні активи Запаси  Виробничі запаси Незавершене виробництво Готова продукція Товари Поточні біологічні активи Депозити перестрахування Векселі одержані Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095 63 27
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125
за виданими авансами 1130 5 5
 
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом ІІ 1195 1 974 1 974
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  вибуття 1200
Баланс 1300 2 037 2 001
Пасив Код На початок На кiнець
рядка звітного періоду звiтного періоду
1 І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал Внески до незареєстрованого статутного капіталу Капітал у дооцінках Додатковий капітал Емісійний дохід Накопичені курсові різниці Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Інші резерви Усього за розділом І ІI. Довгострокові зобов’язання і  забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання Пенсійні зобов’язання Довгострокові кредити банків Інші довгострокові зобов’язання Довгострокові забезпечення Довгострокові забезпечення витрат персоналу Цільове фінансування Благодійна допомога Страхові резерви у               тому               числі: резерв довгострокових зобов’язань резерв збитків або резерв належних виплат резерв незароблених премій інші страхові резерви Інвестиційні контракти Призовий фонд Резерв на виплату джек-поту Усього за розділом ІІ IІІ. Поточні зобов’язання і  забезпечення Короткострокові кредити банків Векселі видані Поточна кредиторська заборгованість  за: 2 3 4
1400 2 000 2 000
1401
1405
1410 33 33
1411
1412
1415
1420 1 (32)
1425 ( ) ( )
1430 ( ) ( )
1435
1495 2 034 2 001
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595
1600
1605
довгостроковими зобов’язаннями 1610
 
товари, роботи, послуги 1615 3
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними  авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з  учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх  розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою  діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від  перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом ІІІ 1695 3
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами  вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного  фонду 1800
Баланс 1900 2 037 2 001
  Керiвник   Поштар Тетяна Петрівна
  Головний бухгалтер   Яценко Вікторія Володимирівна
  1       Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері   статистики.